ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — Singapore [x]

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... และรับทราบความร่วมมือที่แต่ละสาขาความร่วมมือจะดำเนินการร่วมกันในการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๒ อาทิ (๑) การศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับการขยายเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องจากเดิมจำนวน ... ... ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือการฝึกอบรมแก่ประเทศ ที่สามในอาเซียนภายใต้โครงการ Singapore - Thailand Third Country Training Program (TCTP) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างด้านการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ...
  relevance date