ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — Myanmar [x]

เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องทียว

... ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “Amazing Thailand Roadshow to Myanmar 2017” ของการท่องทียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่โรงแรม Novotel Yangon Max โดยมีผู้ประกอบธุรกิจท่องทียวไทยเข้าร่วมจำนวน ... ... นอกจากการท่องที่ยวมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งไทยและเมียนมาแล้ว ั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องที่ยวร่วมกัน ...
Myanmar

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจตามเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway ซึ่งเป็นเส้นทางบกเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของอินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ... ... ได้ตอกย้ำความตั้งใจของไทยที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเมียนมาและอินเดียผ่านความเชื่อมโยง ... ... รวมทั้งเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยตนเอง โดยในส่วนของ Mandalay ภาคเอกชนเล็งเห็นโอกาสความร่วมมือในสาขาการเกษตร ... ... โลจิสติกส์ และการท่องทียว และในส่วนของ Imphal ได้เสนอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกตรวจคนเข้าเมืองที่จุดผ่านแดน ...
Myanmar

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน... ... การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องที่ยวของไทย ซึ่งครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรม... ... ฝ่ายไทยยังได้รับเกียรติจากนายเ อ่อง รมว. กระทรวงการโรงแรมและการท่องทียวเมียนมา ที่ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญตามแนวชายแดนของสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อย่างแ้จริง  นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับเมียนมาเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลายคนอาจสงสัยว่า ความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อคืออะไร... ... โดยสำหรับการเชื่อมโยงกับเมียนมาต้องเร่งรัดการพัฒนาอย่างครบวงจรในเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก... ... ก็จะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องทียวแก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... โทคโนโลยีด้านอาหารสำหรับ SME โดยเฉพาะด้านวิธีการเก็บรักษาอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก (2) สาขาการท่องทียว เนื่องจากมัณฑะเลย์เป็นสถานที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (3) สาขาสารสนเทศ โดยรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์ได้ติดตั้งระบบ ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมา

... ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ ... ... และได้พัฒนาความเชื่อมโยงกับเมียนมาในมิติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไทยจึงเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการเติมเต็มห่วงโซอุปทานของประเทศที่ประสงค์จะลงทุนในเมียนมา ... ... โลจิสติกส์ การท่องทียว และพลังงาน       การประชุม ... ... รับจะเป็นเจ้าภาพในงานครั้งต่อไป ั้งนี้ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ...
  relevance date