ค้นหา

 
Found: 3
Where: tags — Malaysia [x]

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

...  ไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500 ในโอกาสที่ทั้งสองประเทศครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต กระทรวงการตางประทศได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปีของความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 จนถึงปี ...
Malaysia

สินค้าฮาลาลไทยได้รับความสนใจล้นหลามในงาน MIHAS 2014

... กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (The 11th Malaysia International Halal Showcase – MIHAS 2014) ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันที่... ... หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ได้ร่วมกันจัด "ศาลาประเทศไทย" (Thai Pavilion) ในงานฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลไทยผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประทศ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการการส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทยในตลาดโลก... ... อันเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานระหว่างกรมเศรษฐกิจระหว่างประทศ กระทรวงการตางประทศ สถานเอกอัครราชทูต...

คณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประทศ

... จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี มาเยี่ยมกระทรวงการต่างประทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี ... ... ได้ให้โอวาทและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะเยาวชน ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการตางประทศ และผู้แทนเยาวชนจำนวน ๔ ...
Malaysia
  relevance date