ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — Japan [x]

ญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญี่ปุ่น

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... การขึ้นภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อปี 2557 และ 3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging economies) นอกจากนี้ ... ... คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ The Japan’s Plan or Dynamic Engagement of All Citizens ตามที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศไว้เมื่อเดือน ...
Japan

การหารือทวิภาคีระหว่างนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และเห็นพ้องกันว่า ควรมีการทบทวนทั่วไป JTEPA ในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการใช้บังคับ ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... เน้นการมีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน และจะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโดยผ่านความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย ... ... ญี่ปุ่นจะใช้แนวทางทั้งการเจรจาและการกดดันเกาหลีเหนือ โดยใช้ข้อตกลง Japan-DPRK Pyongyang Declaration เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เช่น นิวเคลียร์ ...

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจไทย นักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)

... มีนักธุรกิจให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในหลายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดย Japan External Trade Organization (JETRO) ได้รายงานว่า เมื่อปี 2559 การลงทุนจากไทยมีมูลค่าประมาณเจ็ดแสนล้านเยน ... ...  และสามารถส่งใบตอบรับได้ที่ นางบุณฑริกา คิตาโนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ที่อีเมล์ boontarika@thaiembassy.jp หมายเลขโทรศัพท์ 03 5789 ...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖ กับนายชินซุเคะ สุกิยะมะ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ...

ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... และในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan) ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดภายในปี ... ... ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ปาเลสไตน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของปาเลสไตน์และสอดคล้องกับทรัพยากร ...

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... เช่นเดียวกับการส่งเสริมการส่งออกโครงสร้างพื้นฐาน โดยเมื่อ พ.ย. 2556 ได้จัดตั้ง "องค์กรส่งเสริมยุทธศาสตร์ Cool Japan" เงินทุนจัดตั้ง 3.75 หมื่นล้านเยน ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (Ministry of Economic, Trade and Industry: METI) โดยองค์กรดังกล่าวจะทำหน้าที่สร้างพื้นฐานเพื่อการเผยแพร่ความนิยมญี่ปุ่นในต่างประเทศในส่วนที่ภาคเอกชนไม่สามารถดำเนินการได้เอง ...
  relevance date