ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — Japan [x]

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... มุ่งกระชับความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-สหรัฐ ซึ่งถือเ็นหลักพื้นฐานของการทูตญี่ปุ่น... ... โดยจะส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงในหลายภาคส่วน (Guidelines for Japan - U.S. Defense Cooperation) รวมถึงเดินหน้าการย้ายฐานทัพ... ... และเพื่อแสดงถึงบทบาทของญี่ปุ่นให้ทั่วโลกได้รับรู้และหามาตรการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 3. นโยบายการอุทิศตนเพื่อปัญหาสังคมระหว่างประเทศมากขึ้น... ... ญี่ปุ่นยังส่งเสริมการเพิ่มบทบาทของสตรีในสังคม (Society where women shine ) เพื่อเ็นการส่งเสริมให้ปลอดการลิดรอนของสิทธิสตรีในศตวรรษที่...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... เหลือร้อยละ 0 ทั้งนี้ เนื่องจาก ัจจัยภายนอก  ได้แก่ 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ... ... ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำของประชาชน  2) ญหาสังคมผู้สูงอายุ และ ... ... คู่สมรสจะไม่ได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันสังคม  นโยบายด้านการเงิน ... ... ได้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ The Japan’s Plan or Dynamic Engagement of All Citizens ตามที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ประกาศไว้เมื่อเดือน ...
Japan
  relevance date