ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ISDS [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... และนำเครื่องจักรเก่าออกไปยังโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านและจ้างแรงงานต่างด้าวแทนการจ้างแรงงานในประเทศสำหรับโรงงานที่ยังไม่พร้อมออกไปลงทุนในต่างประเทศ ... ... ผู้ร่วมสัมมนาได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะวิจัยศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนโดยใช้อนุญาโตตุลาการ (Investor-state Dispute Settlement: ISDS) และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อมิให้ไทยเสียเปรียบ ...
  relevance date