ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — East Asia [x]

ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House)

... หรือเกาหลีใต้เป็นประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับทั้งไทยและอาเซียนในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง... ... Culture House (ACH)                         ในโอกาสที่อาซียน – เกาหลีใต้ ครบรอบความสัมพันธ์... ... Thai Festival ระหว่าง 8 - 25 พฤศจิกายน 2561 * * * * * East Asia Unit กรมเอเชียตะวันออก พฤศจิกายน...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ East Asia Roundtable Series เพื่อระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากในไทยและต่างประเทศ... ... เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก บทบาทของไทยและอาเซียน และการกำหนดนโยบายการต่างประเทศของไทย... ... ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของภูมิภาค อาเซียนมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ได้...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... มาเลเซียย้ำสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งไทยมีเป้าหมายส่งเสริมให้อาซียนเป็นประชาคมที่มีความเข้มแข็ง มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ... ... และนักท่องเที่ยวไทยไปมาเลเซียประมาณ 1.84 ล้านคน   * * * * *   ทีมประชาสัมพันธ์   East Asia Unit   ธันวาคม 2561

การสัมมนาเรื่อง “Sharing Economy in China: Achievements, Experiences and Lessons for ASEAN Countries”

....gl/64oRhf)                  ในการนี้ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2561 ศูนย์อาซียน - จีน (ASEAN China Centre - ACC) กรุงปักกิ่ง ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ ... ... รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความยั่งยืน * * * * * East Asia Watch กรมเอเชียตะวันออก ตุลาคม 2561

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... Hall, Dusit Thani Hotel, Bangkok Thailand 13.00 – 13.30 hrs. Registration 13.30 – 13.45 hrs.     Opening Remarks                   by Mr. Singtong Lapisatepun                             Director- General, Department of East Asian Affairs 13.45 – 14.10 hrs.   Myanmar’s overview and untapped potentials                  by H.E. Mr. Pisanu Suvanajata,              Ambassador of Thailand to Myanmar 14.10 – 14.35 hrs.   High potential sectors in Myanmar ...
  relevance date