ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — China [x] เศรษฐกิจ [x] ทางทะเล [x]

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... ภายใต้หัวข้อ "Forging China-Asean Community of Common Destiny, Building a ... ... ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ... ... ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจ ไม่มีใครเอาเปรียบใครมากจนเกินไป ... ... จีนพร้อมที่จะเพิ่มความร่วมมือทางทะเลกับอาเซียน" ผู้นำจีนคนนี้ยังได้เลือกที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ในระหว่างการเยือนอินโดนีเซีย ... ... ได้มีการจัดประชุมฟอรั่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม ยังไม่รวมถึง "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า 3,000 ล้านหยวน ที่ตั้งขึ้นในปี ... ... เป็นกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าทางทะเล การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ภายใต้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่” ... ... เพื่อขับเคลื่อนจีนให้บรรลุความฝัน China’s Dream ที่จะสร้างสังคมอยู่ดีกินดี ... ... ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของไทยในบรรดาประเทศอาเซียน สิ่งสำคัญคือจะต้องสร้างบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนให้พอเพียงต่อ ... ... หรือการประกาศแนวคิดของประธานาธิบดีจีนเรื่องทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 ... ... และกรอบความร่วมมือในภูมิภาค เช่น อาซียน เอเปค นอกจากนี้ ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากร 54 ล้านคน ถูกกำหนดเป็น “ประตูสู่อาซียน” ของจีน  มีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งทางบก และทางทะเล ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมด้านการค้าและความเชื่อมโยงกับไทย ... ... ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...
China
  relevance date