ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — CSEP [x] สิงคโปร์ [x]

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... และรับทราบความร่วมมือที่แต่ละสาขาความร่วมมือจะดำเนินการร่วมกันในการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๒ อาทิ (๑) การศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับการขยายเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องจากเดิมจำนวน... ... ศาลและยุติธรรม ฝ่ายไทยได้เชิญฝ่ายสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุม International... ... ที่สามในอาเซียนภายใต้โครงการ Singapore - Thailand Third Country Training Program (TCTP) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างด้านการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ...
  relevance date