ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — CEPA [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... ควรยกเอาสินค้าที่ไทยเสียเปรียบใน AKFTA มาเจรจาในกรอบ CEPAโดยเน้นให้ไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุด เนื่องจากปัจจุบันได้มีการจัดตั้งมาตรการกีดกันทางการค้าใหม่ๆ ... ... เกาหลีใต้ก็มีนโยบายคุ้มครองภาคการเกษตรอย่างมาก เช่น กุ ที่ให้สิทธิ MFN แก่ไทยในการนำเข้ากุ้ไทยที่อัตราภาษีร้อยละ ...
  relevance date