ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — AKFTA [x]

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลี้"

... เนื่องจากยังไม่เห็นตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น ไทยควรเชื่อมโยงประเด็นนี้ในการเจรจาในกรอบ AKFTA หรือ CEPA ไทยอาจขยายความร่วมมือกับเกาหลี้ในประเด็นด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพวัตถุดิบและสินค้าในอนาคต เช่นการขอให้เกาหลี้มาตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานสินค้าในไทยเพื่อการเรียนรู้วิธีการในการพัฒนาสินค้าไทยให้มีมาตรฐาน ...
  relevance date