ค้นหา

 
Found: 29
Where: tags — ไทย [x]

กรมเอเชียตะวันออกนำคณะหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล (coastal shipping) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยมพูชา – เวียดนาม

... กระทรวงการต่างประเทศได้จัดคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล (coastal shipping) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยมพูชา – เวียดนาม โดยมีนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทยมพูชา ครั้งที่ 10

... ที่มพูชา (ระหว่าง 15 – 16 มกราคม 2558) และการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทยมพูชา ครั้งที่ 2 (ระหว่าง 18 – 19 ธันวาคม 2558) สองฝ่ายหารือประเด็นความร่วมมือที่สำคัญได้แ่ การเร่งรัดเปิดและยกระดับจุดผ่านแดนเป็นจุดผ่านแดนถาวร ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทยมพูชา ครั้งที่ 10

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทยมพูชา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ที่ โรงแรม St. Regis กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... การนำนครวัดมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซนประเทศกัมพูชา  การนำบรรยากาศเมืองเวนิซและกรุงโรมมาใช้เป็นแนวคิดในการตกแต่งโซนประเทศอิตาลี... ... ที่เป็นวัดพุทธศาสนาในไว้ในโซนประเทศญี่ปุ่น ส่วนในโซนของประเทศไทยนั้น มีการนำเอกลักษณ์ความเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่ง... ... การจำลองรูปเศียรพระในต้นไม้ หน้าวิหารเล็ วัดพระศรีมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

เกี่ยวกับเรา

... ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จำนวน16 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ไทย มพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต เกาหลีใต้ ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (มพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (มพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ ... ... การเมือง เศรษฐกิจ และสถานการณ์การค้าและการลงทุนของไทย รวมถึงมุมมองการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ ...

เวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมมิตรภาพไทย - มพูชา คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สภาธุรกิจไทย - มพูชา สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ...
Pages: Prev. 1 2 3 Next
  relevance date