ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — ไทย [x] แรงงาน [x]

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน... ... (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม)  2. ปัจจัยบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ... ... ขณะที่อีกหลายประเทศต้องการผลักดันให้มีการเปิดเสรีภาคบริการและการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ นอกจากนี้ การที่ข้อตกลง...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ... ... ไทย โดยเฉพาะการพัฒนาวิศวกรและแรงงานด้านเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย... ... รองจากจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ และ สปป. ลาว     ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามในช่วง ๔๐ ปีที่ผ่านมา ... ... อีกทั้งเป็นประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วและมีภาคแรงงานที่แข็งแกร่ง  ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยได้เข้าไปลงทุนในเวียดนามและเติบโตเคียงคู่กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเวียดนามตลอด... ... ไทยกับเวียดนามจะสามารถเปิดบริการรถโดยสารประจำทางผ่าน สปป.ลาว และการเดินเรือตามแนวชายฝั่งผ่านกัมพูชาได้โดยเร็ว...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการผลไม้ไทยขึ้นกล่าวบนเวที”  ต่อข้อสักถามเกี่ยวกับปัญหาของการขนส่งสินค้า... ... ให้ข้อมูลว่า “การขนส่งสินค้าผ่าน สปป.ลาว จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพื่อสุ่มตรวจสินค้า... ... ปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากต้องจ้างแรงงานมาขนถ่ายสินค้า การเสียเวลาในการขนถ่ายสินค้า...
R3A R3A+

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

... ลาวแสดงความยินดีต่อผลประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30... ... โดยประเด็นที่หยิบยกหารือคือ บทบาทของ สปป.ลาวในการทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปี... ... ความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านแรงงาน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทยลาว ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทยลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย ... ... รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม เมื่อวันที่... ... และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน โดยการอำนวยความสะดวกให้แรงงานลาวเข้ามาทำงานตามพื้นที่แนวชายแดนแบบไปเช้าเย็นกลับ...
  relevance date