ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — โรงพยาบาล [x]

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 6/2558 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

... แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ตามที่กรมชียตะวนออกได้มีประกาศ ที่ 5/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ประกาศกรมเชียตะวนออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

ด้วยกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... ซึ่งทำให้จีนมีแรงงานที่มีความรู้และสุขภาพดี ันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมา... ... ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนและโรงพยาบาล พร้อมทั้งส่งเสริมการต่อสู้ระหว่างชนชั้นนายทุนและชนชั้นแรงงาน... ... ก่อนจะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปี 2541-2546 ้างอิงข้อมูลจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ...

โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014

... การศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขที่โรงพยาบาลพญาไท 2 การเยี่ยมชมหมู่บ้านมิตรภาพไทย... ... และจะเชิญผู้แทนจากกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในโอกาสต่ไป... ... ชมภาพประกอบชุดที่ 2 ที่มาของข่าว กรมชียตะวนออก 2
  relevance date