ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — โทรคมนาคม [x]

เวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... โดยกล่าวย้ำว่าการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหัวใจสำคัญในการบรรลุแผนดังกล่าว และพร้อมต้อนรับนักลงทุนทุกชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดกว้างการลงทุนในด้าน การธนาคาร การประกั โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและบริการ ภาคการผลิตและจะขยายไปในภาคอื่ ๆ อีกด้วย  กัมพูชาพร้อมต้อนรับนักลงทุนไทย ...

ถึงเวลาที่ไทยควรปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่ใจให้กลงทุน

... นอกจากนี้ ข้อจำกัดของนักลงทุนต่างชาติในธุรกิจโทรคมนาคม ที่กำหนดโดยประกาศของ กสทช. ยังสกัดกั้โอกาสการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมของนักลงทุนไทยในต่างประเทศอีกด้วย เพราะตามความตกลงว่าด้วยบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (Agreement on Basic Telecommunications: ...
  relevance date