ค้นหา

 
Found: 14
Where: tags — โครงการ [x]

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?" ณ โรงแรมสุโกศล ... ... ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ East Asia Roundtable Series เพื่อระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากในไทยและต่างประเทศ ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... แนวคิดนี้ยังสอดรับกับการผลักดันของผู้นำจีนในการจัดตั้งกองทุน China-ASEAN Maritime Cooperation Fund วงเงิน 3 พันล้านหยวน เพื่อสร้างความร่วมมือทางทะเลระหว่างจีนกับเพื่อนอาเซียน ... ... แต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องควรที่จะร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและระบบการขนส่งในการเชื่อมต่อท่าเรือสำคัญของแต่ละประเทศ ...

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม Mekong Friendship Project

... กำลังเปิดรับสมัครเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในฐานะเยาวชนผู้แทนประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ และดาวน์โหลด ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th หรือ http://www.asean.chula.ac.th ภายในวันที่ 1 เมษายน 2557 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ รายละเอียดโครงการ คลิก Application Package ...

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

... เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม ยังไม่รวมถึง "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า 3,000 ล้านหยวน ที่ตั้งขึ้นในปี 2554 ที่สำคัญ คือ เป็นกองทุนแบบให้เปล่า สำหรับโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าทางทะเล การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางทะเล และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

... Emergency Logistics System for ASEAN : DELSA) ที่ จ. ชัยนาท   ณ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN : DELSA)           โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ East Asia Unit ซึ่งเป็น track II ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ...

การลงทุนด้านพลังงานลมของบริษัทไทยในไทย สปป.ลาว

... บริษัทมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนนโยบาย ASEAN Power Grid Policy ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าจากลาวส่งต่อไปยังสิงคโปร์ได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโทรคมนาคมในแขวงของ ...

การเสวนานโยบาย "One Belt, One Road" ของจีน

... โดยเฉพาะในแง่ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน เป็นนโยบายที่ใช้ “การค้านำการเมือง” รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทย ประเทศในภูมิภาคและอาเซียน (ASEAN Connectivity) และท้ายสุดจีนประสงค์จะเป็นผู้สร้างกติกาและทางเลือกใหม่ (rule maker) เช่น การจัดตั้ง Asian Infrastructure ...

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... โดยกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเมียนมาและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมภาคมัณฑะเลย์ นอกจากนี้ คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Yadanabon Cyber City และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (University of Technology) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมา ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... โดยสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศได้ทำความรู้จักและมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีต่อกัน อาทิ โครงการ sister schools โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องประเด็นความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจระหว่างกัน ...

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา ...

... บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date