ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เอเชีย [x] Tax Havens [x]

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

... มีจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่จำกัด และเมื่แยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1995 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ แม้จะได้รับขนานนามในขณะนั้นว่าเป็นเมืองท่าในยุคอาณานิคมก็ตาม... ... สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใ้ยุทธศาสตร์ Tax Havens ันส่งผลให้สิงคโปร์มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว...
  relevance date