ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เรียนรู้ [x]

From Farm to Table เกษตกรไทยจะเรียนรู้อะไรจากญี่ปุ่น

... และจะขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้เกษตรกรญี่ปุ่นเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการเกษตร และเรียนรู้วิถีธรรมชาติ โดยช่วยเหลือและพึ่งพากันระหว่างเกษตรกรในชุมชน ในด้านการตลาดนั้น เห็นว่าเกษตรกรญี่ปุ่นจะมุ่งความเป็นหนึ่งในพื้นที่ของตนเป็นหลัก ...
  relevance date