ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — เครือข่ายกับข้าราชการประเทศอินโดนีเซีย [x] อินโดนีเซีย [x]

โครงการสร้างเครือขายกบขาราชการประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในส่วนจากอินโดนีซีย)

... ได้เชิญคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอินดนีซีย รวม 3 คน เดินทางเยือนไทย ตามโครงการการสร้างเครือขายกบขาราชการประทศอินดนีซีย... ... ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายอันเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างกัน ในโอกาสนี้ คณะข้าราชการจากอินโดนีซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ...
  relevance date