ค้นหา

 
Found: 17
Where: tags — อุปสรรค [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... (trade finance) มากเป็นอันดับ 2 ของโลก (ร้อยละ 8.66 ) ทั้งนี้ อุปสรรคสำคัญของการใช้สกุลเงินหยวนชำระค่าสินค้าและการลงทุน ... ... และบัญชีทุนของจีนที่ยังไม่เปิดเสรี 2.0 จีนกับเวทีเศรษฐกิจโลก ระบบการค้าและการเงินระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... มหานครฉงชิ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่น แม้ว่าจะอยู่จีนตอนใน ไม่ติดทะเล แต่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมหานครฉงชิ่งสามารถใช้ประโยชน์จากการคมนาคมขนส่งทางน้ำ (ผ่านแม่น้ำแยงซีเกียงไปสู่นครเซี่ยงไฮ้) ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... และอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ ซึ่งยังเป็นอุปสรรคด้านการลงทุนในภูมิภาคนี้      (2) ควรพัฒนาและปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและกฎระเบียบ ... ... โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่ควรจะเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย นอกจากนี้ ประชากรส่วนหนึ่งของภูมิภาคยังไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว วันนัี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้ายคือ โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว วันนี้จึงขอนำเสนอบทความในตอนสุดท้าย ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับนโยบายการเงินเดิม และอัตราเงินเฟ้อต่อไป อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญต่อการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ... ... การขึ้นภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อปี 2557 และ 3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging economies) นอกจากนี้ ...
Japan

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... ทั้งในด้านการเงิน การผลิต และเทคโนโลยี ขณะเดียวกันพยายามลดอุปสรรคด้านต่าง ๆ แก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร ... ... 2578 จะพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองระดับสากลที่มีระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเป็นต้นแบบในการพัฒนาภูมิภาคอื่น ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong ... ... รวมทั้งขยายความร่วมมือ ในการส่งออก - นำเข้าสินค้าเกษตร ลดอุปสรรคทางการค้า โดยเวียดนามจะพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยเปิดสาขาเพิ่มเติมในเวียดนาม ...

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... ออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับการขนส่งสาธารณะภายในเมือง การปรับปรุงทางเดินภายในเมือง ... ... ขาดกฎระเบียบหรือนโยบายที่สอดคล้องและเอื้อต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 3. อุปสรรคทางด้านการเงินจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนให้ความสนใจน้อย ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... และ ดร. อัครพล ฮวบเจริญ จาก TDRI ได้นำเสนอผลการศึกษา พบว่า CEPA น่าจะช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ทั้งสองฝ่าย โดยเป็นการต่อยอดและลดทอนอุปสรรคจาก AKFTA ทั้งในด้านการค้า การลงทุน บริการทรัพย์สินทางปัญญา และแรงงาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภาษี ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน มากกว่าปัจจัยการเมือง ... ... ยังมีประเด็นท้าทายเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างประเทศภายใต้แนวคิดอินโด – แปซิฟิก         นโยบาย America First ของสหรัฐฯ อาจเป็นอุปสรรคในการสร้างเอกภาพของกลุ่มพันธมิตร เนื่องจากสหรัฐฯ ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date