ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — อาเซียน [x]

กลยุทธ์การท่องที่ยวของญี่ปุ่น: ความสำเร็จและผลข้างเคียง

ญีุ่ปุ่นเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องที่ยวนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่องทียว หรือวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติทั้งสึนามิหรือแผ่นดินไหวจนกระทบต่อการท่องที่ยวของประเทศ ...

ไทยคว้าแชมป์ประเทศน่าเทียวในอาเซียน

... รวมทั้งสถานการณ์ล่าสุดที่ปลายเดือนที่ผ่านมาที่กองทัพไทยประกาศยึดอำนาจการปกครองจนหลายฝ่ายคาดว่าเรื่องนี้น่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องที่ยวของไทย แม้ว่าไทยจะเกิดปัญหาทางการเมืองที่ลากยาวมาเป็นเวลานานหลายปี... ... เนื่องจากรัฐบาลหลายประเทศประกาศเตือนพลเมืองของตนเองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางมาเยือนไทยในช่วงเวลานี้ ั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยรายว่า... ... คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาให้การท่องทียวเป็นวาระของชาติ โดยได้วางกลยุทธ์หลายประการเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องทียวให้ฟื้นกลับคืนมา...

ททท. เล็งจดลิขสิทธิ์ "ลอยกระทง-สงกรานต์"

... สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพโฆษณาเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ ... ... และถือเป็นการจัดงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ำให้มีผู้แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย ... ... รองผู้ว่าการฝ่ายสินค้าและธุรกิจท่องทียว การท่องทียวแห่งประเทศไทย ... ... ประเทศใกล้เคียงในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี นางวิไลวรรณ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... business สามารถอ่าน ตอนที่ 1 ได้ที่ คลิก ตอนที่ 2 ได้ที่ ... ... มีสาเหตุมาจากปัจจัยกระทบ (shocks) ั้งจากภายในและภายนอก ... ... หงเห็นว่าชนชั้นกลางของจีนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน ... ... ซึ่งอาจส่งผลลบต่ออุปสงค์ของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าขั้นกลางที่ผลิตและประกอบในภูมิภาคได้ 2) การท่องทียว อุตสาหกรรมการท่องทียวเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

ตอนที่ 4 การเสวนาเรื่อง “โอกาสและความท้าทายในการทำธุรกิจกับจีน ... ... ภายใต้บริบทของนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่" ตอนที่ 1 ได้ที่ คลิก ตอนที่ 2 ได้ที่ ... ... โดยรับฝากเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ถึง 15 เ่า สามารถระดมเงินจากผู้ฝากรายย่อยได้จำนวนมหาศาล ... ... ธุรกิจไทยควรใช้ประโยชน์จากนักท่องที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องทียว ในไทยปีละ 4 – 5 ล้านคน ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับอาเซียน ดังนั้น รัฐบาลจะพิจารณาสนับสนุนโครงการที่จะตอบสนองประโยชน์ทางการเมืองโดยอาจใช้ ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน

... "โครงการลงทุนตามแนวคิดเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก" ั้งสิ้น 60 โครงการ มูลค่ารวม ... ... case inland port ของนครซีอาน ที่ได้เปิดเที่ยวขบวนขนส่งสินค้าในการตรวจปล่อยสินค้าจุดเดียวไปยังคาซัคสถาน ... ... กับเส้นทางสายไหมทางทะเล(อาเซียน) อาทิ โครงการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหลานโจวกับซินเจียง ... ... ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีช่องทางหลากหลายรวมไปถึงช่องทางการรับซื้อสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ของจีน ... ... อุตสาหกรรมด้านการท่องทียวและการบริการเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในนครซีอาน ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... กำลังเตรียมตัวรอรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในด้านการค้า การลงทุน และการท่องทียว ภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับชาติของรัฐบาลจีน “หนึ่งแถบ ... ... ซึ่งหวังใช้เส้นทางเศรษฐกิจสายนี้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยและอาเซียน ำให้ "R3A" กำลังจะเป็นกุญแจดอกสำคัญของจีนในการเปิดประตูมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่อย่าง ...
China Laos R3A R3A+

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... เมื่อวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดทศวรรษใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ... ... ได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำทีำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ... ... ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย ในบริบทอาเซียน ณ หอประชุม ... ...  นายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้หารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในหลายเรื่อง อาทิ       (1) การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ... ... การลงทุน และการท่องทียว โดยในปี 2560 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันรวม ...

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และได้รับ การยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ... ... เป็นแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษั VCCorp ของเวียดนาม เปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ ... ... เป็นสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องทียว ให้บริการข้อมูลด้านการท่องทียว ... ... ปัจจุบันเวียดนามมีเมืองอัจฉริยะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนแล้ว 3 เมือง ได้แก่ ...

เยี่ยมเยือนเพื่อนบ้าน

... และเร่งรัดกระบวนการออกใบอนุญาตให้เรือบรรทุกสัตว์น้ำไทย   4 ลำที่ติดค้างอยู่ในอินโดนีเซียตั้งแต่ปี... ... ที่ต้องร่วมกันถ่ายทอดผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมสู่ประชาชนอย่างแ้จริง เพราะอินโดนีเซียและไทยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับหนึ่งและสองและมีบทบาทสำคัญในอาเซียน จึงต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้ให้เต็มที่เพื่อผลักดันความร่วมมือที่สำคัญในด้านต่าง... ... ด้านการค้า การลงทุน และการท่องทียว   เดินหน้าส่งเสริมการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date