ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — อาเซียน [x] โทรคมนาคม [x]

ถึงเวลาที่ไทยควรปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

... ของการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก 0.7% ประเทศสมาชิกอาเซียน เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจโทรคมนาคม จึงได้จัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) ยกเลิกข้อจำกัดในการค้าบริการระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ...

เวทีหารือ Thailand - Cambodia Business Forum ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดกว้างการลงทุนในด้าน การธนาคาร การประกัน โทรคมนาคม การท่องเที่ยวและบริการ ภาคการผลิตและจะขยายไปในภาคอื่น ... ... ฮุนเซนกล่าวว่า ไทยควรคำนึงถึงศักยภาพของตลาดอาเซียนด้วย เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนยังจะช่วยให้การขนส่งสินค้าในภูมิภาคมีความสะดวกยิ่งขึ้น ...
  relevance date