ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — อาเซียน [x] เส้นทางสายไหม [x] ทางทะเล [x] One Belt [x]

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" เป็นนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น ... ... คือ "แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบก" ... ... และ "เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ ... ... ที่มุ่งเชื่อมโยงกับอาเซียน รัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ... ... "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาเซียน" หรือ China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลค่า ...

การเสวนานโยบาย "One Belt, One Road" ของจีน

... ซึ่งมีการปรับจากเส้นทางการค้าทางทะเลของจีนในอดีตให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในศตวรรษที่ ... ... ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้แทนภาคเอกชนด้วยต่างเห็นว่า ข้อริเริ่ม "One Belt, One Road" มีนัยสำคัญกล่าวคือ ... ... และจะช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกับประเทศต่าง ๆ บนเส้นทางสายไหมรวมทั้งไทย ... ... รวมถึงมีความเชื่อมโยงกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทย ประเทศในภูมิภาคและอาเซียน (ASEAN Connectivity) และท้ายสุดจีนประสงค์จะเป็นผู้สร้างกติกาและทางเลือกใหม่ ...
  relevance date