ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — อาหารญี่ปุ่น [x]

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ดังกล่าว มีความยาวทั้งสิ้น 830 เมตร ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ จาก 3 ประเทศ อาทิ ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านชาจีน และร้านจำหน่ายข้าวของเครื่องใช้จากประเทศเกาหลี้ 2) ถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางสายไหม (The Silk Road Cultural Street) เป็นพื้นที่ที่จัดให้แก่วิสาหกิจจากกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหมและมีการตกแ่งพื้นที่ตามลักษณะพิเศษของประเทศนั้น ...

ยุทธศาสตร์ "Cool Japan"

... แม้ว่าแนวคิดเรื่องการส่งออกวัฒนธรรมของญี่ปุ่นจะมีมานานแล้ว แ่ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเน้นด้านการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก... ... กอปรกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งเช่นเกาหลี้ ทำให้ยอดขายสินค้าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในตลาดโลกยังไม่ได้สะท้อนความนิยมต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นเท่าที่ควร... ... 3 เท่าภายในปี 2561 เพิ่มยอดส่งออกอาหารญี่ปุ่นให้ได้ถึง 1 ล้านล้านเยนต่อปีภายในปี...
  relevance date