ค้นหา

 
Found: 24
Where: tags — มาเลเซีย [x]

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... การสะสมหนี้ภาคเอกชนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในจีน สิงคโปร์และฮ่องกงที่อัตราส่วนหนี้สินต่อ ... ... เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งหนี้ภาคครัวเรือนและหนี้ของบริษัทเอกชน ขณะที่ไทยและมาเลเซียมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของหนี้สินเฉพาะภาคครัวเรือน ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... ซึ่งมีนัยสำคัญต่อการเมืองและความมั่นคงภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อภูมิภาค แนวคิดสุดโต่งและการเผชิญหน้ากับกลุ่มรัฐอิสลาม ... ... รวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเมืองภายในของแต่ละประเทศในภูมิภาค อาทิ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เมียนมา และมาเลเซีย ในประเด็นที่น่าจับตามอง  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจ ...

เกี่ยวกับเรา

... ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จำนวน16 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เติ้ง เสี่ยวผิงเคยกล่าวว่า “เศรษฐกิจแบบตลาดไม่ใช่ระบบทุนนิยม เนื่องจากในระบอบสังคมนิยมก็มีตลาดได้เช่นกัน” ... ... จีนต้องการให้ไทยเป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่น ๆ เช่นมาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งมีนโยบายกีดกันชาวจีน ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ประเทศ (ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม) ... ... ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ( JTEPA)  ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามใน JTEPA เมื่อวันที่ ...

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

... มีจำนวนทรัพยากรและพื้นที่ที่จำกัด และเมื่อแยกตัวออกจากมาเลเซียในปี 1995 สิงคโปร์ถือเป็นประเทศกำลังพัฒนา ... ... สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง จนกระทั่งในศตวรรษที่ ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องใช้โอกาสนี้ร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ  ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์  ... ... โดยไทยอยากให้เวียดนามเข้าร่วมสภาไตรภาคียางที่ปัจจุบันมีไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียเป็นสมาชิกแล้ว     "ยั่งยืน" ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date