ค้นหา

 
Found: 5
Where: tags — พม่า [x] เศรษฐกิจ [x]

ถึงเวลาที่ไทยควรปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

... การให้บริการโทรคมนาคมจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ธุรกิจโทรคมนาคมสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วน... ... ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและยังเป็นปัจจัยในการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ผลวิจัยของสำนักเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการเพิ่มขึ้นทุก... ... ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ พม่าซึ่งแม้ว่าแต่เดิม พม่ามีรัฐบาลทหารเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... ซึ่งเข้ามาใช้ประโยชน์และได้รับอานิสงส์จากเส้นทางเศรษฐกิจนี้โดยตรง ขณะเดียวกัน... ... ซึ่งหวังใช้เส้นทางเศรษฐกิจสายนี้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยและอาเซียน ทำให้ "R3A" กำลังจะเป็นกุญแจดอกสำคัญของจีนในการเปิดประตูมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่อย่าง “อาซียน”  ขณะเดียวกัน ไทยในฐานะประตูของจีนตะวันตกสู่อาเซียนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ได้ในการกระจายสินค้าไทยเข้าสู่จีนจีนตะวันตก... ... มาจากการขนส่งโดยทางบกผ่านทั้งเส้นทาง R3A และ R3B (ไทย-พม่า-จีน) โดยผลไม้ไทยที่ขนส่งไปยังตลาดแห่งนี้...
China Laos R3A R3A+

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม... ... ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียนกับติมอร์ เลสเต ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

... ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จัดงานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ... ... เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ...

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

... ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จะจัดงานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา ... ... งานสัมมนาดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ภาคเอกชนไทยและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนในเมียนมา ...
  relevance date