ค้นหา

 
Found: 19
Where: tags — ประชุม [x]

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ไทยและญี่ปุ่นจะมุ่งผลักดันความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบรางในไทย... ... ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบรางในไทยด้วย         6.  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี... ... ที่ฝ่ายไทยเป็นผู้ริเริ่มในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า ...

... เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา ในการประชุม สองฝ่ายได้ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือที่กำลังดำเนินการร่วมกัน... ... โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการยกระดับจุดผ่านแดน... ... การเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบไปเมียนมาเมื่อมีความพร้อม ความรวมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10

... การผลักดันเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าทวิภาคีให้ได้ถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 ตามที่ที่ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา  ครั้งที่ 2  ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ความรวมมือเพื่อการพัฒนาแก่กัมพูชาในด้านสาธารณสุข ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและลาวเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 130 คน ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆ ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย ... ... โดยการอำนวยความสะดวกให้แรงงานลาวเข้ามาทำงานตามพื้นที่แนวชายแดนแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือ แรงงานตามฤดูกาล รวมทั้งไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานลาวที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างไทย ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ที่มีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเป็นประธาน โดยจัดการประชุมฯ ภายในปีนี้            ด้านความร่วมมือด้านการเมือง... ... ซึ่งสะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างสองฝ่าย            ด้านความร่วมมือในระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อยอดความร่วมมือด้านนี้... ... ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและโดดเด่นในความสัมพันธ์ไทย -เกาหลีใต้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์...

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

... (เทียบเท่าระดับปลัดกระทรวงตามระบบราชการไทย) ได้เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม... ... สองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเร่งรัดความร่วมมือเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์... ... ตามเจตนารมณ์ของผู้นำรัฐบาลสองฝ่าย ความรวมมือในการแก้ไขประมงผิดกฎหมาย...

ไทย - มาเลเซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย ในบริบทอาเซียน ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย ... ... จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา จชต. และจะขยายความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง... ... และการสร้างความเชื่อมโยงไร้รอยต่อ       (3) ความรวมมือในกรอบอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมอาเซียนให้มีความแข็งแกร่งและเป็นเอกภาพ...

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... Centara Grand & Bangkok Convention กรุงเทพฯ ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่... ... โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียนและ... ... รวมทั้งประเด็นทวิภาคี ได้แก่ความรวมมือไทย-ญี่ปุ่นในการพัฒนาประเทศที่...

การประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political Partnership Consultations - JTPPC) ครั้งที่ ๖

... ได้เดินทางเยือนกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมหุ้นส่วนการเมืองไทย - ญี่ปุ่น (Japan - Thailand Political ... ... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ ความรวมมือในกรอบอาเซียนและองค์การสหประชาชาติ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลีด้วย ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... นายกรัฐมนตรีได้เยือนเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน... ... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี... ... ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งขยายความร่วมมือ ในการส่งออก - นำเข้าสินค้าเกษตร...
Pages: 1 2 Next
  relevance date