ค้นหา

 
Found: 25
Where: tags — นโยบาย [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดคอนตูม ... ... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวคำปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม และความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามในการสัมมนาการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... จากการพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วของจีนได้ส่งผลให้อัตราค่าจ้างแรงงานเมืองในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนเพิ่มสูงขึ้น ... ... โดยเฉพาะภูมิภาคจีนตะวันตกที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดจากการดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจีนตะวันตกที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ...

โอกาสของแรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

... ซึ่งก่อตั้งโดย นาย Franklin Lam Fan-keung อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกง โดยหน่วยงาน HKGolden50 ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับนโยบายประชากร โดยมีจุดสำคัญอยู่ที่การเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนแรงงานให้พอเพียงในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยแรงงานต่างชาติจำนวน200,000 คน จะสามารถทดแทนจำนวนคนท้องถิ่นฮ่องกงที่กำลังจะเกษียณอายุได้อย่างสมดุล ...

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... ทั้งในด้านการค้า การลงทุน บริการทรัพย์สินทางปัญญา และแรงงาน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทางภาษี ... ... โดยมี รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชานุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว. เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... ได้รับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย รับทราบปัญหาในการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ และคณะผู้แทนฯ ได้ใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลและนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้แก่ชาวไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “การทูตเพื่อประชาชน” ในการดูแลและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ  ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... จึงเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับทั้งสองประเทศในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนระหว่างกันให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและตอบสนองเป้าหมายและนโยบายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งในการส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวม ... ... ซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับธุรกิจการค้าการลงทุนจากเกาหลีใต้ในอนาคต            สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในเกาหลีใต้นั้น ผมย้ำกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำของประชาชน  2) ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ และ  3) การขาดแคลนแรงงาน และระบบการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ  ... ... และมีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.1 และหากยังคงดำเนินนโยบาย Abenomics ต่อไป จะส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่น ขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ ...
Japan

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... กระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้า ความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย และภาระจากนโยบายที่หวังผลระยะสั้นของนักการเมือง ส่งผลให้จีนสามารถผลักดันการปฏิรูปเปิดประเทศได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ... ... โดยจีนเริ่มปฏิรูปภาคเกษตรกรรมก่อนภาคอุตสาหกรรม และปฏิรูปตลาดสินค้า ก่อนตลาดแรงงาน และตลาดการเงิน นอกจากนี้ จีนได้เปิดประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ของประชากรทั้งหมด      (3) ควรแก้ปัญหาด้านตลาดแรงงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลจะส่งผลให้แรงงาน ฝีมือ (Skilled Worker) ด้านเทคนิคและวิศวกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น อีกทั้งผู้กำหนดนโยบายจะต้องใส่ใจผลกระทบของการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลที่มีต่อสังคมด้วย เนื่องจากแม้เทคโนโลยีจะช่วย ...

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

...  สำหรับฮ่องกงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2559 และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจีน รัฐบาลฮ่องกงจึงได้กำหนดแผนงบประมาณประจำปี ... ... หุ่นยนต์สามารถทำงานได้โดยการรวมระบบอัตโนมัติและการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งการตั้งโรงงานในเขต PRD (Pearl River Delta) หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการใช้เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ในการผลิตที่จะช่วยให้โอกาสแก่ผู้ผลิตตั้งโรงงานใกล้กับตลาดผู้บริโภค ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date