ค้นหา

 
Found: 21
Where: tags — นโยบาย [x]

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... บันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดตราดกับจังหวัดลองอาน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวคำปาฐกถาเกี่ยวกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม และความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนามในการสัมมนาการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเวียดนาม ...

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

... เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและเวียดนามซึ่งใช้เป็นกลไกปรึกษาหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือต่าง ๆ ที่ได้มีความเห็นชอบในระดับนโยบายกันไว้ กรอบประชุม Political Consultation Group จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ... ... การเยือนไทยของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมนี้จึงสำคัญยิ่งในการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีฉันมิตรที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุก ...

วียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... ด้านการบริการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Shared Location Service) ด้านการปรับตัว ด้านนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และด้านการประยุกต์ใช้ ... ... (ค.ศ. 2010 – 2019) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งในเวียดนามได้เพิ่มงบประมาณเพื่อลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ...

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... หากประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่แล้วก็จะผลักดันการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม จัดการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และลงนามในแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยเร็ว ยืนยันถึงนโยบายในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ว่าเป็นนโยบายแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลจะยึดถือดำเนินการ ...

นโยบาย Vietnam Industry 4.0

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ออกข้อมติว่าด้วยนโยบายและแนวทางสำหรับการเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ของเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนของเวียดนามปรับใช้/ปรับตัวเข้ากับยุค ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ซึ่งจะมีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับภาษีของท่าสินค้าทัณฑ์บน นโยบายด้านเงินตราต่างประเทศ คลังสินค้าทัณฑ์บน ... ... ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งทางเรือระหว่างเมืองเหมิ่งจื๊อและท่าเรือไฮฟองของเวียดนามเพื่อดึงดูดนักลงทุนได้อีกด้วย             ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... ให้ทัดเทียมกับอินเดีย ฟิลิปปินส์ และจีน ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาด้าน IT อย่างรวดเร็วของเวียดนาม ได้แก่ (1) นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการศึกษาแบบ STEM (Science, Technology, Engineering and Math) อย่างจริงจัง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตแรงงานด้าน ...

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านในยุคสงครามเย็น : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ”

... กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีอดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ์ ชัยนาม เป็นผู้นำเสนอหัวข้อบรรยายถึงผลการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านอันประกอบด้วย ลาว เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าว ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... กอปรกับสินค้ามูลค่าสูงจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน จีน และเวียดนาม อาทิ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์เริ่มเข้าสู่ไทยตามเส้นทางสาย ... ... หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยควรมีการติดตามและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนวางนโยบายรับได้อย่างเหมาะสม  ๓. สถิติการนำเข้าส่ง-ออกสินค้า ...

เกี่ยวกับเรา

... ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ... ... ที่สำคัญเป็นภูมิภาคที่ไทยตั้งอยู่ ทำให้บทบาท ท่าที และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคส่งผลกระทบต่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date