ค้นหา

 
Found: 2
Where: tags — ชายแดนไทย [x] การค้า [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... รวมทั้งใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหารมีการเติบโตอย่างต่เนื่อง 4.4.2 การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ... ... รวมทั้งเข้าไปลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับจีน ... ... อุปสรรคสำหรับธุรกิจไทย 4.2.1 การฉ้โกงทางการค้า เป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับผู้ประกอบการไทย ... ... การค้าส่งและการกระจายสินค้าโดยผู้ประกอบการชาวจีน ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมชียตะวนออก กรมชียตะวนออก ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 เพื่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย ... ... ฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับมุขมนตรีภาคและรัฐของเมียนมาที่ติดกับชายแดนไทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน  ... ... ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็นสองเท่า ... ... --------------------------------   ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก กันยายน 2561
  relevance date