ค้นหา

 
Found: 7
Where: tags — ความสัมพันธ์ [x]

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... จึงน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้นายอาเบะสานต่อแนวคิดข้างต้น โดยได้ประกาศแนวคิด อินโด - แปซิฟิกอย่างเป็นทางการในการประชุม ... ... ญี่ปุ่นมุ่งความสนใจไปที่อินเดียและแอฟริกา และเมื่อปี 2557 ได้มีการยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียเป็น “Special Strategic and Global Partnership”  ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... จึงน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้นายอาเบะสานต่อแนวคิดข้างต้น โดยได้ประกาศแนวคิด อินโด - แปซิฟิกอย่างเป็นทางการในการประชุม ... ... ญี่ปุ่นมุ่งความสนใจไปที่อินเดียและแอฟริกา และเมื่อปี 2557 ได้มีการยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียเป็น “Special Strategic and Global Partnership”  ...

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์การทูตไทย – ญี่ปุ่น

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศเปิดรับสมัครแข่งขันประกวดการออกแบบตราสัญลักษณในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์การทูตไทย – ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2559 นั้น กระทรวงการต่างประเทศไทยและญี่ปุ่นได้รวบรวมตราสัญลักษณ์ที่มีการส่งเข้าประกวดโดยทั้งชาวไทยและญี่ปุ่นในทั้งสองประเทศเป็นจำนวนมากถึง ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 8/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการโครงการฯ

... มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ "โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเวียดนาม" ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

... "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ...

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

... ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนของกรมเอเชียตะวันออกในด้านการวิเคราะห์ วิจัยการจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งงานด้านการทูตสาธารณะและงานสนับสนุนภารกิจกรมเอเชียตะวันออก ...
  relevance date