ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — ความร่วมมือ [x] ทางทะเล [x] นโยบายการทูต [x]

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ ... ... ซึ่งถือเป็นหลักพื้นฐานของการทูตญี่ปุ่น โดยจะส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงในหลายภาคส่วน ... ... มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แก่ จีน ซึ่งมีความสำคัญในระดับทวิภาคีกับญี่ปุ่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง ... ... รวมทั้งการทำให้ประชาคมโลกเข้าใจและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรทางทะเลได้อย่างยั่งยืน ...
  relevance date