ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — คมนาคม [x]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายดนทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเมียนมา เพื่อผลักดันให้พื้นที่ชายดนเป็นอาณาบริเวณแห่งการพัฒนาร่วมกัน และโดยคำนึงถึงเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมหลายต่อหลายโครงการร่วมกับรัฐบาลเมียนมา ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ ...
Myanmar

ทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมียนมา ระหว่างวันที่ 13 - ... ... เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เมียนมา ครั้งที่ 9 ร่วมกับนายจ่อ ... ... ฝ่ายไทยเสนอให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดของไทยกับมุขมนตรีภาคและรัฐของเมียนมาที่ติดกับชายแดนทย - เมียนมา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ชายดน                 2. ด้านเศรษฐกิจ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมา ...

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

... กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ... ... เดินทางเข้าร่วมพิธีส่งมอบถนนสายเมียวดี-กอกะเร็กและพิธีปฐมฤกษ์เริ่มการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย/ต่องยิน ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอ่อง มิน รัฐมนตรีประจำสำนักงานประธานาธิบดี ... ... การพัฒนาความเชื่อมโยงทางด้านคมนาคมบริเวณชายแดนทย-เมียนมา ถือเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย ...

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557... ... ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย รวมทั้งแผนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ... ... ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับเมียนมาต่อไป ทั้งในด้านการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมการส่งเสริมการค้าชายแดน... ... การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายดน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย...
  relevance date