ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — คมนาคม [x] Myanmar [x]

มียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

ประธานาธิบดีอูวินมยินแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ... ... ก็คือ การเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ยังขาดหาย (missing links) ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงาน  ...
Myanmar

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

... ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จำนวน 18 คน เข้าพบนายขิ่น หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา ... ... ผู้แทนธนาคารไทยในเมียนมาทั้ง 6 แห่ง บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทด้านคมนาคม ผลิตภัณฑ์เคมี การบำบัดน้ำ และการบริหารฐานข้อมูลห้องทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ...
Myanmar

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

... และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก ... ... ทั้งในด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม การพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ...
Myanmar

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับรัฐบาลภาคมัณฑะเลย์

... เพื่อหารือเกี่ยวกับโอกาสการค้าการลงทุน โดยคณะนักธุรกิจไทยมาจากสาขาก่อสร้าง โทรคมนาคมและสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐาน การเงินและประกันภัย ... ... ได้สนับสนุนการหารือระหว่างนักธุรกิจไทยกับภาครัฐของเมียนมาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้นักธุรกิจไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจ ...
Myanmar
  relevance date