ค้นหา

 
Found: 4
Where: tags — คมนาคม [x] ประชุม [x]

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... มีศักดิ์ศรี และยั่งยืน                 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย - เมียนมา ฉบับปรับปรุงร่วมกับนายตัน ซิน หม่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมา และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งในรัฐยะไข่ระหว่างอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับอธิบดีกรมประมงเมียนมา ...

มียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... นายกรัฐมนตรีได้แสดงความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับเมียนมาเพื่อพัฒนาพื้นที่และชุมชนตามแนวชายแดนบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... ... การเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ยังขาดหาย (missing links)... ... ซึ่งประเทศสมาชิกได้รับรองแผนแม่บท (Master Plan) ในการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS ครั้งที่...
Myanmar

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

... เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา ในการประชุม สองฝ่ายได้ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือที่กำลังดำเนินการร่วมกัน... ... การเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบไปเมียนมาเมื่อมีความพร้อม ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด... ... และได้หารือแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางคมนาคม การจัดตั้งคณะทำงานด้านความเชื่อมโยงทางบก...

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557... ... โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และการเข้าร่วมกรอบการประชุมสำคัญต่าง ๆ โดยปลัดกระทรวงฯ... ... การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน...
  relevance date