ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การลงทุน [x] ความร่วมมือ [x] One Belt [x]

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" สร้างสมานฉันท์

ยุทธศาสตร์ "One Belt One Road" เป็นนโยบายเชิงรุกที่รัฐบาลจีนหยิบยกขึ้น ... ... "ความเชื่อมโยง" (Connectivity) และ "ความร่วมมือ" (Cooperation) ... ... ที่มุ่งเชื่อมโยงกับอาเซียน รัฐบาลจีนมีความตั้งใจอย่างมากในการผลักดันความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ดังกล่าว ... ... และริเริ่มการจัดตั้ง "ธนาคารเพื่อการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย" ... ... "กองทุนความร่วมมือทางทะเลจีน-อาซียน" หรือ China-ASEAN ...
  relevance date