ค้นหา

 
Found: 9
Where: tags — การบริการ [x]

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน โอกาสและอุปสรรคสำหรับนักธุรกิจไทย ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจจีนในปัจจุบันและนโยบาย ... ... การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... สถานที่ท่องเที่ยว จึงได้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าและการบริการในลักษณะครอบครัว เพื่อสอดรับกับความต้องการและสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว ... ... จึงทำให้ธุรกิจสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ มองเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มการลงทุนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ...

OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization

... หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในตลาดเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและป้องกันการอุดหนุนบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติภายในประเทศ ยังอาจส่งผลให้ภาคเอกชนไม่มีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม 4. ระบบดิจิทัลในภาคการผลิตและการบริการ           4.1 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย ( Emerging Asia ) ได้เปลี่ยนแปลงระบบ การทำงานในเชิงอุตสาหกรรมทั้งด้านการผลิตและการบริการจากการปรับเข้าสู่ระบบดิจิทัล ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในตลาดเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและป้องกันการอุดหนุนบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติภายในประเทศ ยังอาจส่งผลให้ภาคเอกชนไม่มีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม  4. ระบบดิจิทัลในภาคการผลิตและการบริการ  4.1 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย (Emerging Asia) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานในเชิงอุตสาหกรรมทั้งด้านการผลิตและการบริการจากการปรับเข้าสู่ระบบดิจิทัล ...

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศได้ อย่างเสรีอีกระดับขั้นหนึ่ง ... ... (ปี 2553 - 2558)ที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการบริการให้ได้ถึงร้อยละ 65 ของปริมาณ GDP ของนครเซี่ยงไฮ้ภายในปี ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... แม้จีนมีสถานะยากจนภายใต้ระบอบสังคมนิยม ประชากรจีนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาและได้รับบริการด้านการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ... ... การจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เพื่อทดลองการเปิดเสรีภาคการบริการ และได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตทดลองฯ ในลักษณะเดียวกันในอีก ...

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

... ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่โน้มน้าวให้วิสาหกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศต่างพากัน “ก้าวเข้ามา”  แสวงหาโอกาสและช่องทางการขยายธุรกิจในตลาดจีน ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ... ... และช่วงนั้นจีนยังขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการบริการและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและรถขุด ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในแดนมังกร

... อีกทั้งเปิดประตูการค้าอย่างเสรี เพื่อแสวงหาโอกาสและช่องทางความร่วมมือทางการค้ากับเมืองอื่นๆ ... ... และมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... โดยเฉพาะอุปสงค์ต่อสินค้าบริการที่มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในภาคส่งออกและภาคบริการของไทยที่ประสงค์จะไปลงทุนในจีนในอนาคต ... ... พิสิทธิ์ฯมองว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับภาคเอกชนของไทย กล่าวคือ ...
  relevance date