ค้นหา

 
Found: 20
Where: tags — การบริการ [x]

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... รองรับสินค้าที่ขนส่งมาจากจีนตอนในส่งออกสู่ทะเลเพื่อขนส่งไปยังต่างประเทศต่อไป  สำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของจีน (พ.... ... ทางน้ำและทางอากาศให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้งปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการบริการ นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้ทุกท่าเรือในมหานครฉงชิ่งมีขีดความสามารถในการรองรับ-ขนส่งสินค้ารวมกันได้ถึง ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... แผนงานปฏิรูปเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวทางในการปฏิรูปของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลชุดก่อนมากนัก โดยยังคงเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และเพิ่มบทบาทกลไกตลาด โดยลดการแทรกแซงจากภาครัฐและการผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ... ... การจัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ เพื่อทดลองการเปิดเสรีภาคการบริการ และได้อนุมัติให้จัดตั้งเขตทดลองฯ ในลักษณะเดียวกันในอีก ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... โดยเฉพาะอุปสงค์ต่อสินค้าบริการที่มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การบริการด้านการศึกษา และสาธารณสุข จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการในภาคส่งออกและภาคบริการของไทยที่ประสงค์จะไปลงทุนในจีนในอนาคต ... ... ชนชั้นกลางของจีนไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และค่อนข้างพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีความสะดวกสบาย ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในตลาดเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและป้องกันการอุดหนุนบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติภายในประเทศ ยังอาจส่งผลให้ภาคเอกชนไม่มีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม  4. ระบบดิจิทัลในภาคการผลิตและการบริการ  4.1 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย (Emerging Asia) ได้เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานในเชิงอุตสาหกรรมทั้งด้านการผลิตและการบริการจากการปรับเข้าสู่ระบบดิจิทัล ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 3 แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก 5 ปีข้างหน้า

จาก 2 ตอนที่ผ่านมาได้นำเสนอปูมหลังเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และพัฒนาการการปฏิรูปเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาไปแล้ว นั้น วันนี้ทางเราขอนำเสนอตอนที่ 3 คือ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนในอีก ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... แม้ว่าจะต้องนั่งรับประทานข้างถนนหรือนั่งร่วมโต๊ะกับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้อยกว่าตน โดยชาวเฉิงตูทั้งรวยและจนต่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ... ... สถานที่ท่องเที่ยว จึงได้จัดโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าและการบริการในลักษณะครอบครัว เพื่อสอดรับกับความต้องการและสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... หลังจากที่เราได้นำเสนอบทความในหัวข้อนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีนไปถึง 3 ตอนด้วยกันแล้ว ... ... การเปิดเสรีภาคบริการจะเป็นโอกาสดีสำหรับธุรกิจไทยประเภทมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ ...

เฉิงตู ทำเลทองครองอันดับหนึ่งของเมืองที่มีการลงทุนจากต่างชาติในจีนตอนใน

... ในนครเฉิงตู  ในปี พ.ศ. 2558 ธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในภาคการบริการมากที่สุดจำนวน 766 ราย (จาก 863 ราย) หรือคิดเป็นสัดส่วน ... ... และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (42 ราย) ภายใต้ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปีของจีน ฉบับที่ 13 (พ....

มณฑลกุ้ยโจว : รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว

... บทความนี้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของมณฑลกุ้ยโจว มีพัฒนการที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนผ่านสถิติการท่องเที่ยวหลายด้าน ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... ในบริษัทนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในไทยได้ เช่น การบริการ การเกษตร โภชนาการ การเงิน การแพทย์ เป็นต้น ... ... ซึ่งจะสามารถนำนวัตกรรมมาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในอนาคต ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date