ค้นหา

 
Found: 116
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

... ได้กล่าวถึงภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศระยะ 20 ปี (2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (2560-2564) ภาพรวมภารกิจของกรมเชียตะวนออก ซึ่งรับผิดชอบ 16 ประเทศ 3 เขตเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก ...

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

... สัญจรสู่ท้องถิ่น เพื่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออก ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 กรมเชียตะวนออกได้จัดกิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่นที่กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูนเพื่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออก ...

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมเชียตะวนออก ที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

... ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนของกรมเชียตะวนออกในด้านการวิเคราะห์ วิจัยการจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออก รวมทั้งงานด้านการทูตสาธารณะและงานสนับสนุนภารกิจกรมเชียตะวนออก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น : เยือนลำปาง

... มีการแข่งขันตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศ และความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศ ในภูมิภาคเชียตะวนออก และในช่วงท้ายของกิจกรรม รองอธิบดีกรมเชียตะวนออกได้มอบหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนเพื่ให้เป็นแหล่งค้นคว้าของนักเรียนในห้องสมุด ...

การสัมมนาระดมสมองสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (พ.ศ. 2560 - 2564)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเชียตะวนออก และคณะผู้บริหาร/ข้าราชการ  กรมเชียตะวนออก ได้เข้าร่วมการสัมมนาระดมสมองจัดทำร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... Munich เยอรมนี Prof. Ken Kimbo, Keio University ญี่ปุ่น ้างอิงข้อมูลและขอบคุณรูปภาพจาก : กระทรวงการต่างประเทศ กองเชียตะวนออก 4 กรมเชียตะวนออก

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเชียตะวนออก 3

... ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเชียตะวนออก 3 ้างถึงประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 11/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประจำกองเชียตะวนออก ...

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมเชียตะวนออก

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมเชียตะวนออก ้างถึงประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 21/2561 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

การศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบังของคณะกรมเชียตะวนออก

... เพื่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดและผลประโยชน์ของไทยกับประเทศผู้ร่วมลงทุนต่ไป อนึ่ง การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการกรมเชียตะวันออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก (พ.ศ. 2560 - 2564) และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาล ...

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 6/2558 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้เขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit

ตามที่กรมเชียตะวนออกได้มีประกาศ ที่ 3/2558 ลงวันที่ มกราคม 2558 รับสมัครบุคคลเพื่เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit นั้น ตามที่กรมเชียตะวนออกได้มีประกาศ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 12 Next
  relevance date