ค้นหา

 
Found: 86
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ ...

ญี่ปุ่นจะยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกรวมถึงสินค้าไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งจากไทย

... 2556สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประสานงานมาอย่างไม่เป็นทางการเเพื่แจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมด้านสุขศาสตร์สัตว์ ... ... คือ 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ้างอิงข้อมูลจาก: กองเชียตะวนออก 4 กรมชียตะวนออก ขอบคุณรูปภาพจาก: www.dtn.go.th

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ได้ประกาศถอนตัวออกจากความตกลงนี้เมื่เดือนมกราคม 2560 จึงทำให้ประเทศสมาชิกเหลือ ... ... และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( EEC)   ไทยและญี่ปุ่นจะร่วมมือกันต่ไปเพื่อยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ... ... เพื่เป็นเจ้าภาพร่วมกับไทยจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ ... ... ----------------------- ทีมประชาสัมพันธ์ กรมชียตะวนออก สิงหาคม ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

... และหากคำนวณขนาด GDP ด้วยวิธีเทียบกำลังซื้ (purchasing power parity) จีนกำลังจะก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน... ... ทำให้มีการย้ายศูนย์กลางการผลิตเพื่อการส่งออกจากมณฑลชายฝั่งตะวันออกไปภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน... ... ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับมาเลเซีย

               รอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดังนั้น เพื่เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนิสิตนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้นำความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองและเพื่เป็นการเสริมสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศให้แก่สาธารณชน กรมชียตะวนออก กระทรวงต่างประเทศ จึงจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซีย  ...
Malaysia

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ปี 2561

... ไทยและเมียนมาจะเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน ดังนั้น เพื่เสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศในหมู่สาธารณชน กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีฯ ...

กรมชียตะวนออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้า และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม ...

เพื่เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ นักธุรกิจและนักลงทุน เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมการขยายตลาดการค้า ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

... การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 กรมชียตะวนออก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตาก ได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ (รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วย ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... โดยไม่ต้องผูกติดกับที่ดิน ทำกินต่ไป เปิดประเทศ (open door policy) จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ... ... และต่อมาจึงเปิดให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในมณฑลเลียบชายฝั่งตะวันออก มณฑลตอนใน และมณฑลในภาคตะวันตกตามลำดับ... ... ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

ตอนที่ 3 การเสวนาภายใต้หัวข้ China’s ongoing reforms and its implications for Thai business ตอนที่ ... ... ปัจจุบันไทยและจีนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในเชียตะวนออก ซึ่งร่วมกันผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบและส่งออกไปขายในประเทศที่... ... ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 Next
  relevance date