ค้นหา

 
Found: 100
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

               ้างถึงประกาศกรมเชียตะวันออกที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ...  บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมชียตะวนออก ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังต่ไปนี้ นายกิตติวัฒน์ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเชียตะวนออก กล่าวถึงภาพรวมการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ... ... เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่... ... ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสแก่กรมชียตะวันออกมาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

                  ตามประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 13/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... และ จัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 1 ัตรา นั้น                   กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ...

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ...

               อนุสนธิประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ... ... ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch จำนวน ๑ ัตรา นั้น                 กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...

กรมชียตะวนออกเยือนมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 นายเชิดเกียรติ ัตถากร รองอธิบดีกรมเชียตะวนออกและคณะได้เดินทางไปเยือนมณฑลซินเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ...

ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย

             ตามที่กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีประกาศที่ 2/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่องโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ ...

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)

             ตามประกาศกรมเชียตะวันออกที่ 4/2561 ... ... แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ จำนวน 1 ัตรา และได้มีการดำเนินการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ... ... การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมชียตะวันออกจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ... ... เวลา 10.00 น. ณ กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

โครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา

กรมชียตะวนออก ได้เชิญข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา จำนวน 4 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ...

ติดต่เรา

ติดต่เรา กรมชียตะวนออก, กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 203 5000, 02 643 5194 โทรสาร ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 10 Next
  relevance date