ค้นหา

 
Found: 86
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ...

               อนุสนธิประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ... ... ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch จำนวน ๑ ัตรา นั้น                 กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...

กรมชียตะวนออกเยือนมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 นายเชิดเกียรติ ัตถากร รองอธิบดีกรมเชียตะวนออกและคณะได้เดินทางไปเยือนมณฑลซินเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ...

ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย

             ตามที่กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีประกาศที่ 2/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่องโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ ...

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ (JTEPA)

             ตามประกาศกรมเชียตะวันออกที่ 4/2561 ... ... แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจ จำนวน 1 ัตรา และได้มีการดำเนินการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ... ... การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมชียตะวันออกจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ... ... เวลา 10.00 น. ณ กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ...

โครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา

กรมชียตะวนออก ได้เชิญข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา จำนวน 4 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ...

ติดต่เรา

ติดต่เรา กรมชียตะวนออก, กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02 203 5000, 02 643 5194 โทรสาร ...

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานด้านยุทธศาสตร์

... จำนวน 1 ัตรา ความแจ้งแล้วนั้น                  บัดนี้ กรมชียตะวนออกได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ... ... มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว และกรมเชียตะวันออกจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทน ...

ญี่ปุ่น : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... ทวิภาคีกับฝ่ายไทยและเป็นเจ้าภาพร่วมกับไทยจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกเพื่อการพัฒนาปาเลสไตน์ (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ ... ... โดยไทยได้ให้ความช่วยเหลืออบรมด้านการท่องเที่ยวตามความต้องการของปาเลสไตน์ ---------------------- ทีมประชาสัมพันธ์  กรมชียตะวนออก 4 กรกฎาคม 2561 

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม

               ้างถึงประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 15/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของสำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 ัตรานั้น                     กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่ได้  ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Next
  relevance date