ค้นหา

 
Found: 86
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้

... พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับผู้แทนกรมเชียตะวนออก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกรมอาเซียน ณ ห้องประชุมกรมเชียตะวนออก โดยมี น.ส. ลดา ภู่มาศ รักษาการผู้ำนวยการกองเชียตะวนออก 3 เป็นผู้แทนกรมเชียตะวนออก ...

โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา...จาก กูรู

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนา หัวข้ โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศเมียนมา ...

ขยายการรับผลงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับมาเลเซีย

          ตามที่กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศได้มีประกาศ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่เฉลิมฉลองครบรอบ ...

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา ภูมิภาคเชียตะวนออก ภูมิภาคเชียตะวนออก ประกอบด้วยประเทศต่าง ... ... กล่าวถึงประชาชนมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการด้านต่าง ๆ ได้ กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...

กรมชียตะวันออกนำคณะหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล ...

กรมชียตะวันออกนำคณะหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล ... ... เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศได้จัดคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

               ้างถึงประกาศกรมเชียตะวันออกที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ...  บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมชียตะวนออก ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังต่ไปนี้ นายกิตติวัฒน์ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเชียตะวนออก กล่าวถึงภาพรวมการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ... ... เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่... ... ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสแก่กรมชียตะวันออกมาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

                  ตามประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 13/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... และ จัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 1 ัตรา นั้น                   กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 9 Next
  relevance date