ค้นหา

 
Found: 100
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x]

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6  โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ...

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

กรมชียตะวันออกต้อนรับคณะเยาวชนจากฮ่องกงที่ชนะการแข่งขันความสามารถรอบด้านในโครงการ ... ... ภู่มาศ ผู้ำนวยการกองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมเชียตะวนออก... ... ผู้แทนฮ่องกงใน NPC ได้กล่าวขอบคุณกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากฮ่องกงอย่างดียิ่งในครั้งนี้...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก ได้นำเอกอัครราชทูตกัมพูชา ... ... เพื่อศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชียตะวนออก อาทิ ผู้ำนวยการ กองเชียตะวนออก ๒ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่โต๊ะกัมพูชา ...

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”

... พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเชียตะวนออก เป็นประธานการประชุมระดมสมองกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ... ... ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการจัดทำร่างยุทธศาสตร์รายภูมิภาคทั่วโลกของกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ กรมชียตะวันออกจะนำข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวไปสะท้อนในร่างยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวันออกข้างต้น ...

กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนาเรื่อง China, Vietnam and South China Sea: The Interplay ...

... Management Efforts, Incidents and Tensions" จะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม Banyat Surakanwit ชั้น 2 สถาบันเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งานสัมมนา "China, Vietnam and South China Sea: The Interplay Between Management ...

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 14/2558 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 14/2558 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ...

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลและประสานงานด้านนโยบาย

...  ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 โปรดยืนยันตอบรับการเข้าทำงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ กรมชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว และกรมเชียตะวันออกจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปแทน ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครเตรียมหลักฐานการรายงานตัวและศึกษารายละเอียดได้  ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมชียตะวนออก

             ตามที่มีประกาศกรมเชียตะวันออกที่ 5/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการ ... ... ขอให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่กรมชียตะวนออกในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ...

ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเชียตะวนออก 3

              ประกาศรายชื่และเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการของกองเชียตะวนออก 3 ้างถึงประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 11/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการประจำกองเชียตะวนออก 3 จำนวน 1 ัตรานั้น                กรมชียตะวนออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date