ค้นหา

 
Found: 24
Where: tags — กรมเอเชียตะวันออก [x] กิจกรรม [x]

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2558 กรมชียตะวนออกได้จัดกิจกรรมEast Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น เพื่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออก ... ... รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเชียตะวนออกและที่สำคัญคือการสร้างความตระหนักในการที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยในปีนี้คณะกรมเชียตะวนออกได้มีโอกาสพบปะและเยี่ยมเยือน ...

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

... เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรมชียตะวนออก ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ... ... สำนักงานปลัดกระทรวง กรมการกงสุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี... ... รวมทั้งประเทศที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมเชียตะวนออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกเฉียงใต้...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

กรมชียตะวันออกจัดโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น ... ... * *             กรมชียตะวนออกได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปดำเนินโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น ... ... ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีชื่เสียง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการนอกจากการเข้าพบหารือกับผู้บริหารของโรงเรียน ... ... ยังได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และกรมเชียตะวนออก และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น “East Asia Unit” ครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

                     นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชียตะวนออก ไปดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น (East Asia Unit) ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ...

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมชียตะวนออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ... ... ที่มาเยี่ยมเยียนและขอรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมเชียตะวนออก กรมพิธีการทูตและกรมสารนิเทศ... ... และภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมชียตะวนออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6  โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ...

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

กรมชียตะวันออกต้อนรับคณะเยาวชนจากฮ่องกงที่ชนะการแข่งขันความสามารถรอบด้านในโครงการ ... ... ผู้ำนวยการกองเชียตะวนออก 3 กรมชียตะวนออก ... ... แสดงให้เห็นถึงความสนใจและตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ ของเยาวชนฮ่องกง กิจกรรมในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างความเข้าใจต่อประเทศไทยในแง่มุมต่าง ... ... ผู้แทนฮ่องกงใน NPC ได้กล่าวขอบคุณกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากฮ่องกงอย่างดียิ่งในครั้งนี้ ...

การศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบังของคณะกรมเชียตะวนออก

... โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ... ... ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้ำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ... ... และให้ความรู้แก่คณะด้วยตนเอง ทั้งนี้ กรมชียตะวนออก ยินดีจะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าเรือแหลมฉบังไปประกอบการจัดทำประเด็นการสนทนาให้กับรัฐบาล ... ... การศึกษาดูงานของคณะข้าราชการกรมเชียตะวันออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การสัมมนาระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก ...

ประกาศกรมเชียตะวนออก ที่ 12/2558 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

ด้วยกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date