ค้นหา

 
Found: 22
Where: tags — กฎระเบียบ [x]

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกในแถบเอเชียแปซิฟิก ณ ไต้หวัน

... Growth Engines)  นาย Fukunari Kimura, Chief Economist, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia กล่าวถึงปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ประการ ได้แก่ (1) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกจะต้องผลักดันการบังคับใช้กฎระเบียบให้เกิดเขตการค้าเสรีให้มากขึ้น (Promote free trade agenda) ซึ่งเป็นการผลักดันการเปิดประเทศและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... แผนงานปฏิรูปเหล่านี้บ่งชี้ว่าแนวทางในการปฏิรูปของรัฐบาลชุดปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากรัฐบาลชุดก่อนมากนัก โดยยังคงเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ และเพิ่มบทบาทกลไกตลาด โดยลดการแทรกแซงจากภาครัฐและการผ่อนปรนกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเปิดเสรีบริเวณพรมแดนทางบกและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาค ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ซึ่งยังเป็นอุปสรรคด้านการลงทุนในภูมิภาคนี้      (2) ควรพัฒนาและปฎิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและกฎระเบียบ เนื่องจากการมีระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่ควรจะเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย นอกจากนี้ ประชากรส่วนหนึ่งของภูมิภาคยังไม่สามารถเข้าถึงระบบได้ ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 4 (ตอนสุดท้าย) โอกาสและอุปสรรคสำหรับภาคธุรกิจไทยในปัจจุบัน

... จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทยในการใช้ประโยชน์จากช่องทางความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมทั้งเข้าไปลงทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจและนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทยและในประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกับจีน ... ... ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในประเทศจีนและภาษาจีน ตลอดจนกฎระเบียบและวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจีน ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกับคู่ค้าชาวจีน ...

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว "กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้" เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กงสุลใหญ่ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... 8.3) ผู้ประกอบการจึงควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ ของ SFTZ เพื่อประกอบการตัดสินใจการทำธุรกิจว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากพื้นที่ ... ... ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่เติ้ง เสี่ยวผิงเคยกล่าวว่า “เศรษฐกิจแบบตลาดไม่ใช่ระบบทุนนิยม เนื่องจากในระบอบสังคมนิยมก็มีตลาดได้เช่นกัน” ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... การขึ้นภาษีผู้บริโภคจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เมื่อปี 2557 และ 3) การชะลอตัวของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging economies) นอกจากนี้ ... ... เพื่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว โดยในชั้นนี้ ได้มีการพิจารณากฎหมาย หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ...
Japan

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม การที่เวียดนามเป็นสมาชิก Trans-Pacific Partnership เวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจให้มีความเป็นสากล  ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องใช้โอกาสนี้ร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ...

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในจีนเป็นเวลากว่า 31 ปี ในปี ... ... มณฑลกว่างตุ้งและเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบ GBA ได้เร่งดำเนินงานด้านกฎระเบียบและโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุนดังนี้ ...

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอาเซียน : กัมพูชา

... ออกแบบพื้นที่สาธารณะให้เหมาะสมแก่การเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับการขนส่งสาธารณะภายในเมือง การปรับปรุงทางเดินภายในเมือง ... ... โดยเขตที่อยู่อาศัยหรือสถานศึกษาอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรม 2. ขาดกฎระเบียบหรือนโยบายที่สอดคล้องและเอื้อต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date