ค้นหา

 
Found: 3

... กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ

... ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น สพธอ. จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยจะขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 26 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15-20 นาที ...

OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization

... พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการผลิตสินค้าด้าน IT และป้อนข้อมูลด้าน ICT ผ่านการใช้อีเมล์และเว็บไซต์มากขึ้นด้วย โดยการเปลี่ยนทิศทางการผลิตที่เน้นด้านดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรโดยทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเสรี ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... พบว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการผลิตสินค้าด้าน IT และป้อนข้อมูลด้าน ICT ผ่านการใช้อีเมล์และเว็บไซต์มากขึ้นด้วย โดยการเปลี่ยนทิศทางการผลิตที่เน้นด้านดิจิทัลได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรโดยทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเสรี ...
  relevance date