ค้นหา

 
Found: 1
Where: tags — การเตรียมตัว [x]

การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปเกาหลีใต้

ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า ไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) กันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 โดยผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าและจะพำนักอยู่ในเกาหลีใต้ได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ส่วนผู้ถือหนังสือเดินทางของเกาหลีใต้ก็จะได้รับการยกเว้นวีซ่าเวลามาไทยด้วยเช่นกัน โดยผลของความตกลงนี้ไม่รวมไปถึงผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงาน...
  relevance date