ค้นหา

 
Found: 18
Where: tags — China [x]

Greater Bay Area ศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก

... การเกษตร โภชนาการ การเงิน การแพทย์ เป็นต้น 3. โอกาสในการดึงบริษัทด้านนวัตกรรมให้เข้ามาลงุทนในไทย ... ... เมืองฮ่องกง (3)  "Greater Bay Area : 10 Facts to put in perspective",   https://www.scmp.com/print/native/economy/china-economy/topics/great-powerhouse/article/3002844/greater-bay-area-10-facts-put * * * * * * * * * * * * * * * สำนักงานเลขานุการกรม ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เนื่องจากแม้เทคโนโลยีจะช่วย เชื่อมต่อผู้คนในสังคมแต่ก็อาจทำให้ผู้คนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องได้น้อยลง อ้างอิงจาก Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalisation, November 14, 2017   * * * * * * * *   ทีมประชาสัมพันธ์  กรมเอเชียตะวันออก  กันยายน 2561

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

... พฤษภาคม 2558 State Council of China ได้วางนโยบายแผนพัฒนาระยะยาว Made in China 2025 หรือแผนยุทธศาสตร์ Industry 4.0 ที่มีการตั้งเป้าหมายให้หุ่นยนต์เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจและภาครัฐ ... ... ของฮ่องกงเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการตลาดให้กับฮ่องกง โดยมีการทำการวิจัยและพัฒนา ...

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

... รวมถึงร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ตามประเพณีไทย จากนั้นได้เดินชมคูหาอาหารไทยและต่างชาติที่นักศึกษาจัดเข้าร่วมงาน               ในโอกาสเข้าร่วมงานครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่มชมวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริมให้เยาวชนจากจีนและต่างประเทศได้แสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมและแสดงความสามารถในการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ...
China

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... รวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงไปสู่ตลาดจีนตอนใต้ ...
China

กลยุทธ์บุกตลาดภาพยนตร์จีน (1) : รู้เขารู้เรา ยกทัพภาพยนตร์ไทยพิชิตตลาดจีน

... ผู้สร้างภาพยนตร์ของไทยจึงควรพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการโปรโมทภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มผู้ชมชาวจีนผ่านอินเทอร์เน็ต ... ... ยังมีชาวจีนอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงเลือกรับชมภาพยนตร์ผ่านโทรทัศน์โดยซื้อลิขสิทธิ์ผ่านกล่อง IPTV ซึ่งมีผู้ให้บริการรายใหญ่คือ China Telecom (中国电信) และอีกหลายบริษัทที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดในตลาดแต่ละมณฑล ...

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น กลายเป็นที่ยอมรับและถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลกในการที่จะแสวงหาโอกาสเข้ามาทำการค้าการลงทุนเพื่อจะได้มีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในตลาดยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในแดนมังกร

... การประชาสัมพันธ์และแผนการจำหน่ายสินค้าอย่างชัดเจน อีกทั้งเปิดประตูการค้าอย่างเสรี เพื่อแสวงหาโอกาสและช่องทางความร่วมมือทางการค้ากับเมืองอื่นๆ ในจีนและต่างประเทศ ตลอดจน สร้างเวทีจำหน่ายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกให้กับผู้บริโภค ...

การดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ นครปักกิ่ง

... เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จากนั้น เอกอัคราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก China National Tourist Attraction ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญ ... ... ธุรกิจประเภทร้านอาหาร - ร้านอาหารไทย  ธุรกิจร้านอาหารไทยยังมีโอกาสเติบโตเนื่องจากได้รับความนิยมจากชาวจีน ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date