ค้นหา

 
Found: 38

การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย-เวียดนาม (Joint Cabinet Retreat - JCR) ครั้งที่ 3

... ผลักดันการเปิดบริการรถโดยสารประจำทางและการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการค้าการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว เตรียมการเพื่อนำเข้าแรงงานเวียดนามภายใต้บันทึกข้อตกลงการจ้างแรงงานทย-เวียดนาม ส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกผลไม้ระหว่างกัน สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในกฎระเบียบต่าง ...

เมียนมา : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติของไทย

... แรงงานเมียนมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยไทยจะให้การคุ้มครองดูแลแรงงานเมียนมาตามกฎหมายไทย และจะส่งเสริมให้แรงงานเมียนมาเข้ามาทำงานในไทยผ่านความตกลงว่าด้วยการจ้างงานในกรอบรัฐต่อรัฐอย่างจริงจัง ...
Myanmar

สรุปการสัมมนาเรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ครอบคลุมระหว่างไทย - เกาหลีใต้"

... ศิลป์สรรค์วิชช์ เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ไทยสามารถเรียนรู้จากเกาหลีในเรื่องการย้ายฐานการผลิตสินค้าประเภท ... ... โดยให้เป็นฐานการผลิตสินค้าที่เน้นปริมาณเพราะค่าจ้างแรงงาน ถูกกว่าผลิตในเกาหลีใต้และให้คงฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสินค้าเพิ่มมูลค่าที่เน้นจำหน่ายในตลาดภายในประเทศให้ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

... เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย และแนวทาง การช่วยเหลือแรงงานทยเมื่อตกทุกข์ได้ยาก โดยคณะผู้แทนฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารไทย ...

โอกาสของแรงงานทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

... รัฐบาลยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของผู้ที่จะมีอายุย่างเข้า 60 หรือ 65 ปี ภายในปี 2562 โดยหนังสือพิมพ์South China Morning Post พยายามสอบถามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสำรวจสำมะโนประชากรและสถิติของฮ่องกง ...

บริษัทอาหารฟิลิปปินส์ทุ่มลงทุนพม่า

... ที่จะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ ยูอาร์ซีได้กันเงินสำรองเพื่อการใช้จ่ายไว้จำนวน 200 ล้านดอลลาร์ โดยนอกจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ที่พม่าแล้ว บริษัทยังมีแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตครีมแห่งใหม่ในเวียดนาม ซึ่งจะเป็นโรงงานแห่งที่ 3 ในตลาดนี้ ...

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

... และเกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และแจ้งว่าแรงงานเมียนมาในไทยได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากฝ่ายไทยเท่าเทียมกับแรงงานทย ซึ่งนางออง ซาน ซู จี แสดงความขอบคุณไทยที่ไทยดูแลแรงงานเมียนมา รวมถึงการดูแลให้การศึกษาแก่ลูกหลานของผู้หนีภัยการสู้รบ ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู   มหานครฉงชิ่ง นอกจากจะเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในจีนแล้ว ... ... เพื่อค้นหาฐานการผลิตที่เหมาะสมและมีความเพียบพร้อมทางด้านแรงงาน เทคโนโลยีและสาธารณูปโภค ต่อมาในปี พ.ศ.2543 ...

กระชับความร่วมมือระดับหน่วยงานไทย - เกาหลีใต้

... โดยได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในเกาหลีใต้ รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของเกาหลีใต้ที่เปิดโอกาสให้คนไทยและแรงงานไทยที่พำนักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเข้ารายงานตัวโดยสมัครใจ เพื่อให้สามารถเดินทางกลับไทยได้โดยไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ ...

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... รวมทั้งเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมืออนุภุมิภาคร่วมกับไทยหลายกรอบ  เวียดนามเป็นตลาดของสินค้าไทย  เป็นแหล่งลงทุน และกำลังเป็นแหล่งแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของเวียดนาม การที่เวียดนามเป็นสมาชิก Trans-Pacific Partnership เวียดนามจำเป็นต้องปรับปรุงกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจให้มีความเป็นสากล  ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date