ค้นหา

 
Found: 38

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

ภูมิภาคเชีย โดยเฉพาะเเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... จัดทำและเผยแพร่โดย OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ในทุกสองปี เพื่อประเมินสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเชียโดยมุ่งเน้นประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในภูมิภาค ...

เกาะกระแสเศรษฐกิจโลกในแถบเชียแปซิฟิก ณ ไต้หวัน

... เพื่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเชียแปซิฟิก การสัมมนาฯ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้                 1. การแสวงหากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... เป็นช่วงที่บทบาทของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่เนื่องในขณะที่บทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเชียเริ่มลดลง จึงน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้นายอาเบะสานต่แนวคิดข้างต้น โดยได้ประกาศแนวคิด ...

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... เป็นช่วงที่บทบาทของจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่เนื่องในขณะที่บทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเชียเริ่มลดลง จึงน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้นายอาเบะสานต่แนวคิดข้างต้น โดยได้ประกาศแนวคิด ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมรำลึกครบรอบ ๑๐๙ ปี ของวันเกิดอู ถั่น

... Noeleen Heyzer อดีตรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้บรรยายเรื่อง “ความเป็นผู้นำเพื่อสันติภาพและการแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง” ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... หรือสนองต่อท่าทีในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์หลักของจีนเช่น ไต้หวัน ซินเจียง ธิเบต การที่จีนประกาศจัดตั้งธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB)โดยรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของเงินทุนจดทะเบียน 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และดำเนินการบริหารเอง ...

"สิงคโปร์"แซงไทยส่งออกกล้วยไม้ เกรดพรีเมี่ยมใช้มาเลย์เป็นฐานผลิตขายทั่วโลก

... นายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ธุรกิจกล้วยไม้ภายในงาน "ฮอร์ติ เชีย 2014" หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพันธุ์ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเชีย ...

การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน

... ที่เริ่มจากนครฉงชิ่งพาดผ่านนครอันคัง ซีอาน หลานโจว อุรุมชีของจีนไปยังประเทศเเชียกลางและยุโรป และโครงการรถไฟสายเชีย (Trans Asia railways) ที่เชื่อมโยงทุกพื้นที่ในทวีปเชียเข้าด้วยกัน เป็นต้น 2. ำนวยความสะดวกทางการค้าและการเงิน ...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... เป็นทางผ่านของเส้นทางเชื่อมโยงสู่เเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งเส้นทาง R3A และเส้นทางรถไฟสายแพนเชีย เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ได้แก่ ยาสูบคุณภาพดี และพืชผักที่ครองสัดส่วนร้อยละ ...
China
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date